انجام پایان نامه ارشدمدیریت

روشهای پژوهش در علوم رفتاری را با توجه به دو ملاک هدف ماهیت تقسیم بندی می کنند

• دسته بندیروش های تحقیق بر اساس هدف
بر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربر دی تقسیم می شوند. اما زهره سرمد معتقد است پژوهش ها بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق فرد دی تحقیق توسعه. با عنایت به توضیح ات زیر می توان گفت تحقیق و گسترش خود یک نوع تحقیق فرد دی است.

- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها ارتباطات بین متغیرها، اصول، قوانین و تهیه و تولید یا آزمایش تئوری‌ها نظریه‌ها می‌پردازد به گسترش مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف مهم این نوع پژوهش تبیین ارتباطات بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و اضافه کردن به دانش موجود در یک زمینه ویِژگزینشه است. جهت مثال "نقد رابطه اعتماد و تعهد در ارتباطات صنعتی" یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های دلیل عقلانی و قیاسی مصرف می‌کند بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های دلیل استقرائی مصرف می‌کند بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

- تحقیق کاربر دی: پژوهشی است که با مصرف از نتایج نتایج بررسی ها و تحقیقات بنیادی به منظور اصلاح و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، وسائل ها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد مصرف جوامع آدم ی انجام می‌شود. هدف تحقیق فرد دی گسترش دانش فرد دی در یک زمینه ویِژگزینشه است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی کلی اما در یک زمینه ویِژگزینشه است. برای مثال "نقد میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی" نوع تحقیق کاربر دی است.

• دسته بندیروش های تحقیق بر طبـق نحوه گردآوری داده ها
سرمد معتقد است پژوهش ها بر طبـق نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی تحقیق آزمایش ی

- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، تحلیل موردی

- تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایش ی تحقیق نیمه آزمایش ی

1- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایش ی

تحقیق توصیفی یا غیر تست ی حاوی 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، كار پژوهی، ارزیابی موردی

1-1. تحقیق پیمایشی (Survey Research)

در این نوع تحقیق هدف ارزیابی توزیع ویژگیهای جامعه است بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع است . در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه ارزیابی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به نقد متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1.روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها در مورد یا چند صفت در مقطع زمانی خاص. برای مثال ارزیابی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در رشته خاص

1-1-2.روش طولی (Longitudinal):
در تحلیل پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول سنجیده شود. جهت مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «نقد تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». مشاهدات تحولی که به ارزیابی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند .

1-1-3.روش دلفی (Delphi Technique): جهت تحلیل نظر های جمع مالک نظر درمورد یک مورد ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «تحلیل نظر اساتید دانش کده در باره یک طرح جدید روش ی»

1-2. تحقیق همبستگی (Correlational Research)

در این نوع بررسی ها رابطه بین متغیرها بر اساس هدف پژوهش نقد می گردد. در نتایج بررسی ها و تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همین طور وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایش ی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:

1-1-1. همبستگی دو متغیری: هدف ارزیابی رابطه همزمانی متغیرها است به جمله دیگر میزان همآهنگ ی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر مشاهدات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مصرف می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفق یت در عملکرد

1-1-2. نقد رگرسیون: در نقد رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف ارزیابی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون آسان استفاده می شود. اگر ارزیابی متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) مصرف می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک بر اساس چند متغیر پیش بین نقد شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) استفاده می شود.

1-1-3. تحلیل کوواریانس: در گاهی تحلیل ها هدف ارزیابی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزار های آماری میسر شده است. نقد علت ی و حل معادلات ساختاری از این دسته می باشند .

1-3. تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)

به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمـا لی متغیر وابسته را مورد تحلیل قرار می دهد. چون متغیر مستقل و ابسته در قدیم رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایش ی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

2- تحقیق آزمایش ی

تحقیق آزمایش ی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام تست ی تحقیق نیمه آزمایش ی


در بیشتر پژوهش های علوم آدم ی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش ارزیابی یک موضوع بهروش میدانی است می توان گفت پژوهش فوق از نظر هدف در حیطه پژوهش های فرد دی است . از طرف دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش ازروش های تحقیق کتابخانه ای و نیزآموزش های میدانی مثل پرسش نامـه مصرف شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.